театр-студия "Индустрия моды"

Последние посты на Форуме

Posted by Pasha - 06/02/2014
Posted by waleridj - 06/01/2014
Posted by Pasha - 06/01/2014
Designed by:

Web Design Services web design
"Срібна акула"
Флеш новости - Краткие новости
27.03.11 21:55

На­ша студія "Індустрія мо­ди" зби­раєть­ся вис­ту­пати на Міжна­род­но­му фес­ти­валі підвод­но­го зоб­ра­жен­ня "Срібна аку­ла".Цей фес­ти­валь-вис­тавка існу­вати­ме в Ук­раїнсь­ко­му бу­дин­ку(вул. Хре­щатик 2, Київ), з 14 по 17 квітня 2011 ро­ку. Дія про­водить­ся під пат­ро­натом уп­равління куль­ту­ри Київсь­кої місь­кої адміністрації і підтримці Фран­цузь­ко­го куль­тур­но­го цент­ру в Ук­раїні. Ось сайт фес­ти­валю.

 
b&w_004.jpg

Фотогалерея


Европа 2009-7
Европа 2009-7

Опросы

Мне наиболее понравилась коллекция: