театр-студия "Индустрия моды"

Авторизация

Последние посты на Форуме

Posted by Pasha - 06/02/2014
Posted by waleridj - 06/01/2014
Posted by Pasha - 06/01/2014
Designed by:

Web Design Services web design
Концепция студии "Индустрия моды"

Студія "Індустрія мо­ди"
Бу­дин­ку Ди­тячої і юнаць­кої твор­чості Го­лосіївсь­ко­го району

По­тяг до всього пе­редо­вого і аван­гард­но­го особ­ли­во при­таман­ний підліткам. Все частіше їх замріяний зір
звер­таєть­ся до блис­ку­чого світу мо­ди та ест­ра­ди. Для
су­час­ної мо­лодої лю­дини, що має ши­рокий кру­гозір, вже не ак­ту­аль­но бу­ти тіль­ки мо­дел­лю, або тан­цю­рем, або співа­ком. Мо­лоді лю­ди кра­ще і швид­ше за інших відчу­ва­ють рух
су­час­но­го мис­тецт­ва до син­те­зу жанрів, ба­жа­ють
спро­бува­ти ро­бити на сцені різне.

Не­дос­татньо сьогодні, для ест­рад­но­го ви­конав­ця, гар­но співа­ти – гля­дач ба­жає
ба­чити його гар­моній­ний рух, ма­некен­ниці ста­ють ак­торка­ми, а по­кази мо­делей одя­гу пе­рет­во­рю­ють­ся на те­ат­раль­не дій­ство з про­фесій­ни­ми ар­тиста­ми.

Мо­дель­на студія “Індустрія мо­ди”, що діє в Бу­дин­ку твор­чості Го­лосіївсь­ко­го району, пра­цює за своєю прог­ра­мою з ес­те­тич­но­го ви­хован­ня “Індустрія мо­ди”. Ви­хованці
гурт­ка – діти, що мис­лять аван­гард­но в га­лузі мо­ди і сце­ни.

Ме­та кур­су - роз­ви­нути ес­те­тич­ний смак ди­тини, ви­хова­ти цей смак на кра­щих
взірцях мо­дель­но­го і ест­рад­но­го мис­тецт­ва, до­помог­ти ди­тині бу­ти стиль­ною і аван­гард­ною, до­сяг­ти ви­соких осо­бис­тих по­каз­ників.

Але під час ро­боти з діть­ми за цією прог­ра­мою постій­но ви­ника­ла пот­ре­ба
ви­корис­тання інших ест­рад­них жанрів: скла­дан­ня те­матич­них кон­церт­них прог­рам з по­казів ко­лекцій, хо­ре­ог­рафічних но­мерів і ест­рад­них пісень; пос­та­нов­ка по­казів
ко­лекцій з еле­мен­та­ми хо­ре­ог­рафії, пос­та­нов­ка ест­рад­них но­мерів зі співа­ком і
тан­цю­рями та ін. І най­частіше в хо­ре­ог­рафічних і ест­рад­них но­мерах прий­ма­ли
участь ті ж діти, що й в по­казах ко­лекцій. А вміння кра­сиво ру­хатись і віль­но
по­води­тись на сцені прос­то не­обхідне співа­кам і ве­дучим.

То­му ви­ник­ло ба­жан­ня на­копи­чений досвід і те­оре­тичні роз­ду­ми вик­ласти в виг­ляді комп­лек­сної прог­ра­ми Мо­дель­ної студії “Світ му­зики і мо­ди”.
Комп­лек­сна прог­ра­ма охоп­лює су­часні нап­рямки сценічно­го мис­тецт­ва (нап­ря­мок “Індустрія мо­ди” і нап­ря­мок “Світ шоу”).

Та­ким чи­ном в студії од­но­час­но бу­дуть нав­ча­тись юні мо­дельєри, пе­рукарі-віза­жис­ти, тан­цюрі, співа­ки, і всі во­ни крім то­го ще й мо­делі.

Та­кий склад ство­рює умо­ви для здій­снен­ня за­галь­но студій­них про­ектів-вис­тав, син­те­тич­них за жан­ром, ство­рених на за­саді за­галь­ної твор­чої ме­ти.
Діти, зай­ма­ючись по од­но­му інваріант­но­му кур­су, змо­жуть знайоми­тись од­но­час­но з різни­ми сценічни­ми жан­ра­ми, вив­ча­ючи до­дат­ко­во різні спец­курси.

Та­кий ко­лек­тив – мобіль­на і універ­саль­на гаст­роль­на гру­па – “ко­жен вміє все”.
Вка­зані ест­радні жан­ри ор­ганічно до­пов­ню­ють один од­но­го в кон­церт­них прог­ра­мах: че­реду­ван­ня на сцені ма­сових мо­дель­них ви­ходів і солістів; мо­ди,
співу і тан­цю – все це єднає стильове му­зич­не суп­ро­вод­ження і ак­цент на кос­тюмі,
який є сен­сом для мо­ди і обов’яз­ко­вим для ест­рад­но­го шоу.

Керівник гурт­ка “Індустрія мо­ди” Го­лосіївсь­ко­го БДЮТ
Ка­тери­на Хо­дорівсь­ка.

 
b&w_003.jpg

Кто на сайте?

Наш сайт просматривают:
 27 гостей 

Партнеры студии

Модный театр
Любить, творить, побеждать!
ТуттиДенс
Все танцы в одном журнале.
Kvity.com
Виртуальные букеты
Tacuma Club
Клуб любителей Tacuma
3a-soft.com
Софт партнеры

Опросы

Новый дизайн сайта